جامة جدارا

جامة جدارا

متن قرآن, سوره 18: الكهف, آیه 1 – آیه 110 متن قرآن, سوره 18: الكهف, آیه 1 – آیه 110

متن قرآن, سوره 18: الكهف, آیه 1 – آیه 110ستايش خدايى را كه اين كتاب [آسمانى] را بر بنده خود فرو فرستاد و هيچ گونه كژى در آن ننهاد.متن قرآن, سوره 18: الكهف, آیه 1 – آیه 110ستايش خدايى را كه اين كتاب [آسمانى] را بر بنده خود فرو فرستاد و هيچ گونه كژى در آن ننهاد.متن قرآن, سوره 18: الكهف, آیه 1 – آیه 110,ستايش خدايى را كه اين كتاب [آسمانى] را بر بنده خود فرو فرستاد و هيچ گونه كژى در آن ننهاد.

جامة جدارا

متن قرآن, سوره 18: الكهف, آیه 1 – آیه 110,ستايش خدايى را كه اين كتاب [آسمانى] را بر بنده خود فرو فرستاد و هيچ گونه كژى در آن ننهاد.

جامة جدارا


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *